Obec

Újezd u Plánice

Get Adobe Flash player

Vyhláška o místních poplatcích č.2 z 25.03.2011


Obecně závazná vyhláška obce Újezd u Plánice
č. 2 ze dne 25.03.2011
o místních poplatcích


Zastupitelstvo obce Újezd u Plánice se na svém zasedání dne 25.03.2011 usneslo vydat v souladu s ustanovením § 14, odst. 2) zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 10, písm. d) a § 84, odst. 2, písm. h) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen vyhláška).

ČÁST I.

Čl. 1
Úvodní ustanovení
Obec Újezd u Plánice zavádí touto vyhláškou tyto místní poplatky (dále jen poplatky):
 1. poplatek ze psů
 2. poplatek za užívání veřejného prostranství
 3. poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad (dále jen správce poplatku).


ČÁST II.
Poplatek ze psů

Čl. 2
Poplatník a předmět poplatku
 1. Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt na území České republiky.
 2. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.

Čl. 3
Vznik na zánik poplatkové povinnosti
 1. Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy pes dovrší stáří tří měsíců, nebo v den, kdy se stal držitelem psa staršího tří měsíců.
 2. V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců. Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala, nově příslušné obci.
 3. Poplatková povinnost zaniká dnem, kdy přestala být fyzická nebo právnická osoba držitelem psa (úhyn psa, jeho ztráta, darování nebo prodej), přičemž se poplatek platí i za započatý kalendářní měsíc, ve kterém taková skutečnost nastala.


Čl. 4
Ohlašovací povinnost
 1. Držitel psa je povinnen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne jejího vzniku. Stejným způsobem je povinnen oznámit také zánik své poplatkové povinnosti.
 2. Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena.
 3. Při plnění ohlašovací povinnosti je držitel psa povinnen současně sdělit správci poplatku některé další údaje stanovené v čl. 20 této vyhlášky.

Čl. 5
Sazba poplatku
 1. Sazba poplatku za kalendářní rok činí:
 2. za prvního psa ………………………………………………50,-.Kč,
 3. za druhého a každého dalšího psa téhož držitele ……………75,-Kč,
 4. za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu ……………………………………………………30,-. Kč
 5. za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, který je uveden v písm. c) ………………………………………………………………45,- Kč.

Čl. 6
Splatnost poplatku
 1. Poplatek je splatný nejpozději do 31.03. příslušného kalendářního roku.
 2. Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

Čl. 7
Osvobození a úlevy
 1. Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.

ČÁST III.
Poplatek za užívání veřejného prostranství

Čl. 8
Předmět poplatku, poplatník
 1. Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo pro potřeby tvorby filmových a televizních děl.
 2. Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné prostranství způsobem uvedených v odst. 1.


Čl. 9
Veřejné prostranství
 1. Poplatek podle této vyhlášky se platí za užívání veřejných prostranství, která jsou graficky vyznačena v příloze č. 2, která tvoří nedílnou součást této vyhlášky.Čl. 10
Vznik a zánik poplatkové povinnosti

 1. Poplatek se platí od prvého dne, kdy začalo užívání veřejného prostranství až do dne, kdy toto užívání fakticky skončilo.


Čl. 11
Ohlašovací povinnost
 1. Poplatník je povinnen ohlásit správci poplatku nejpozději 15 dní před zahájením užívání veřejného prostranství předpokládanou dobu, místo, způsob a výměru užívání veřejného prostranství. V případě užívání veřejného prostranství po dobu kratší než 5 dní je povinnen splnit ohlašovací povinnost nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství. Pokud tento den připadne na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je poplatník povinnen splnit ohlašovací povinnost nejblíže následující pracovní den.
 2. Poplatník je dále povinnen ohlásit správci poplatku některé další údaje stanovené v čl. 20 této vyhlášky.
 3. Po skončení užívání veřejného prostranství je poplatník povinnen ohlásit skutečný stav údajů uvedených v odst. 1 nejpozději do 15 dnů.Čl. 12
Sazba poplatku
 1. Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den:
 2. provádění výkopových prací …………………………………………2,- Kč,
 3. za umístění dočasné stavby nebo zařízení sloužící pro poskytování prodeje nebo služeb …………………………………………………………………5,- Kč,
 4. za umístění stavebního zařízení ………………………………………2,- Kč,
 5. za umístění reklamních zařízení (ročně)…………………………… 300,-Kč,
 6. za umístění cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí ……….…2,- Kč,
 7. za umístění skládek ……………………………………………………2,- Kč,
 8. vyhrazení trvalého parkovacího místa (ročně) ..……………………300,- Kč.Čl. 13
Splatnost poplatku
 1. Poplatek ve výši stanovené podle čl. 12, odst. 1 je splatný:
 2. při užívání veřejného prostranství po dobu kratší 5ti dnů nejpozději v den, kdy bylo s užíváním veřejného prostranství započato,
 3. při užívání veřejného prostranství po dobu delší 5ti dnů nejpozději do 5tri dnů ode dne ukončení užívání veřejného prostranství,
 4. poplatek podle čl. 12, odst. 1, písm. g) je splatný nejpozději do 31.12. příslušného kalendářního roku.
 5. Připadne-li lhůta splatnosti na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve kterém je poplatník povinnen svoji povinnost splnit, nejblíže následující pracovní den.


Čl. 14
Osvobození a úlevy
 1. Poplatek se neplatí:
 2. za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobu zdravotně postiženou,
 3. z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely.


ČÁST IV.
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Čl. 15
 1. Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
 2. fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt, za domácnost může být poplatek odváděn společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem, tyto osoby jsou povinny obci oznámit jména a data narození osob, za které poplatek odvádějí,
 3. fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba, má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to do výše odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.

Čl. 16
Ohlašovací povinnost
 1. Poplatník je povinnen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla. Stejným způsobem jsou poplatníci povinni ohlásit správci poplatku zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny trvalého pobytu nebo v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené nebo sloužící k individuální rekreaci.
 2. Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinnen sdělit správci poplatku také další údaje stanovené v čl. 20 této vyhlášky. Poplatník dle čl. 15, odst. 1, písm. b) této vyhlášky je povinnen ohlásit správci poplatku zejména příjmení, jméno, bydliště, popř. další adresy pro doručování, evidenční nebo popisné číslo stavby určené nebo sloužící k individuální rekreaci, není-li tato stavba označena evidenčním nebo popisným číslem, číslo parcelní pozemku, na kterém je tato stavba umístěna.
Čl. 17
Sazba poplatku
 1. Sazba poplatku pro poplatníka dle čl. 15, odst. 1, písm. a) této vyhlášky činí 250,- Kč a je tvořena:
 2. z částky 50,- Kč za kalendářní rok,
 3. z částky 200,- Kč . Tato částka je stanovena na základě skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.
 4. Sazba poplatku pro poplatníka dle čl. 15, odst. 1, písm. b) této vyhlášky činí 450,- Kč a je tvořena:
 5. z částky 250,- Kč za kalendářní rok,
 6. z částky 200,- Kč. Tato částka je stanovena na základě skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.
 7. Rozúčtování skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za osobu je obsaženo v příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást této vyhlášky.
 8. V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby, která je určena nebo slouží k individuální rekreaci v průběhu kalendářního roku, se uhradí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce.Čl. 18
Splatnost poplatku
 1. Poplatek je splatný jednorázově a to nejpozději do 31.03. příslušného kalendářního roku.
 2. Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla.


Čl. 19
Osvobození a úlevy
 1. Od poplatku se osvobozují osoby, které se prokazatelně nezdržují v místě svého trvalého pobytu po dobu delší než 6 měsíců.
 2. Úleva ve výši 50% ze sazby poplatku se poskytuje osobám do 15ti let věku.
 3. Vznik i zánik nároku na osvobození nebo úlevu od poplatku je poplatník povinnen prokázat správci poplatku nejpozději do 31.03. příslušného kalendářního roku.
 4. Vznik i zánik nároku na osvobození nebo úlevu do poplatku v průběhu kalendářního roku je poplatník povinnen prokázat správci poplatku nejpozději do 15ti dnů ode dne, kdy skutečnost zakládající vznik nebo zánik na osvobození nebo úlevu od poplatku nastala.
Část V.
Ustanovení společná a závěrečnáČl. 20
Společná ustanovení k ohlašovací povinnosti
 1. V ohlášení poplatník nebo plátce uvede:
 2. jméno, popř. jména a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popř. další adresy pro doručování, právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,
 3. čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka nebo plátce,
 4. další údaje a skutečnosti rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, včetně skutečností zakládajících nárok na úlevu nebo případné osvobození od poplatkové povinnosti.
 5. Poplatník nebo plátce, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odst. 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.
 6. Dojde-li ke změně údajů či skutečností uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinnen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.Čl. 21
Navýšení poplatku.
 1. Nebudou-li poplatky zaplaceny včas nebo ve správné výši, vyměří obecní úřad poplatek platebním výměrem.
 2. Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek, toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.Čl. 22
Zrušovací ustanovení
 1. Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místních poplatcích ze dne 10.12.2010.

Čl. 23
Účinnost
 1. Z důvodu naléhavého obecného zájmu nabývá tato vyhláška účinnosti dnem jejího vyvěšení na úřední desce.


Jiří Votava Ladislav Časta
místostarosta starosta

Vyvěšeno na úřední desce:


Sejmuto z úřední desky:


Účinnost od:Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce obce Újezd u Plánice č. 2 ze dne 25.03.2011

Rozúčtování nákladů na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za rok 2010


Náklady na sběr a svoz a svoz netříděného komunálního odpadu – 70 060,- Kč

Počet osob hlášených k trvalému pobytu v obci Újezd u Plánice – 110

Počet registrovaných rekreačních objektů v obci Újezd u Plánice – 40

Celkem osob a objektů – 150Náklady na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu na osobu a objekt – 467,- Kčkontakt

Obecní úřad

Újezd u Plánice č.p. 25

339 01   Klatovy

IČ: 43313817   DIČ: CZ43313817

 

Úřední hodiny:

Pondělí 9:00 - 12:00
Středa 12:00 - 16:00
Pátek 9:00 - 12:00


Tel.: +(420).727.806.348

Email: ou@ujezd.jz.cz

 

Kde nás najdete:

kontakt

 


 

Oficiální internetové stránky obce Újezd u Plánice.

Copyright © 2015 Dr. Online. Všechna práva vyhrazena.

Tento web používá cookie pro optimalizaci obsahu. Více informací zde.

Byl(a) jsem s tímto faktem seznámen(a).

EU Cookie Directive Module Information